Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zakwestionowanie status quo … PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zakwestionowanie status quo …

Zakwestionowanie status quo …

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Zakwestionowanie status quo …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WSZYSCY uczący się mają prawo do pedagogikio charakterze włączającym skoncentrowanej na preferencjach i potrzebach studentów

 2. Zakwestionowanie status quo… Co się zmieniło? Czy jest to najlepszy scenariusz?

 3. Zakwestionowanie obecnych praktyk… Czy to jedyny/najlepszy sposób?

 4. Czy laboratoria są naprawdę konieczne? Dane ze strony www Prospects (2006)

 5. Kwestie niepełnosprawności na zajęciach z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, technologii, inżynierii, matematyki i pokrewnych Dostępność wlaboratoriach naukowych– zapewnienie właściwego doświadczenia edukacyjnego

 6. Alternatywne podejście „radykalne”: niech studenci samiwybiorąwłasny trybuczenia się

 7. Wielorakie Inteligencje H. Gardnera

 8. Jak uczą się dzisiejsistudenci? Lubię korzystać z obrazów,diagramów Lubię słuchać referatów,prezentacji Lubię oglądać filmy, animacje Lubię czytać Lubię matematykę Wielkość próby: 323 studentów pierwszego roku na UniwersytecieHarpera Adamsa, październik2009 roku

 9. Danie 1 -> element do wyboru Ile?- minimum dwazogółem sześciu Zapewnienie wyborupodejście ALA CARTE – wybieraji mieszaj … Danie 2 -> element do wyboru Rodzaj? – wolny wybór co do rodzaju prac/zadań Deser -> ile prac do złożenia/zadań do wykonania? Trzy najlepszezłożone prace/wykonane zadaniadecydują o ocenie na koniec kursu

 10. Zadanie 1 – platforma VLE (wirtualne środowisko edukacyjne)

 11. Zadanie 2 - bioinformatyka

 12. Zadanie 3 – pytania wielokrotnego wyboru w trybie online

 13. Zadanie 4 – zadania problemowe

 14. Zadanie 5 – dyskusja w trybie online

 15. Zadanie 6 – prezentacje przed grupą

 16. Mierniki uczenia się • Stopień zaangażowania? • Porównanie bieżących osiągnięć akademickich (ocen) z poprzednimi latami • Formalne/nieformalne informacje zwrotne

 17. Stopień zaangażowania Względna częstotliwość wyborów dokonywanych przez studentów uczestniczących w zajęciach w ramach kursu. Studencimusieli wybraćco najmniej dwa elementy.

 18. Preferencje studentów iśrednie dla zajęć Liczba i odsetek studentówuczestniczących w zajęciach oferowanych w ramach kursu oraz ich odpowiednia średnia ocena i odchyleniastandardowe. Zadania grupowe zaznaczono napomarańczowo.

 19. Porównanie ocen Raport z badań lab. Dyskusja online Prezentacja w PP Bioinformatyka Zadania problemowe Pyt. wielok. wyboru Prace w ramach zajęć ogółem

 20. Oceny za raporty z badań laboratoryjnych poniżej średniej

 21. Raporty z badań laboratoryjnych były oceniane konsekwentnie

 22. Prezentacja w PowerPoint – niskie odchylenie standardowe

 23. Dyskusja online – preferowany wybór studentów uzdolnionych

 24. Pytania wielokrotnego wyboru online – niska korelacja ocen z ogólną średnią, leczduża popularność

 25. Porównanie z poprzednim rokiem Danez tego badania zaznaczono na pomarańczowo

 26. Wybór uzależniony od Zadania problemowe Bioinformatyka Badania laboratoryjne Prezentacja w PP Dyskusja Prezentacja w PP Dyskusja Pytania wielokrotnego wyboru

 27. podejścia ala carte • Studenci mogą kontrolowaćwłasne uczenie się • Większa elastyczność w zakresie realizacji programu i uczenia się • Poprawa profilu średniej oceny • Mniejsza liczbaponownych ocen • Ciekawszy (mniej nudny) proces oceniania

 28. podejścia ala carte • Porównywalność oceny? • Studenci mogąwybierać opcje „łatwe” (niskiego poziomu wg taksonomii Blooma) – ograniczyć wybór? • Potrzeba więcej czasu na stworzenie dodatkowych i odpowiednich rodzajów prac/zadań • Do śledzenia działańkonieczne są dobre umiejętności organizacyjne

 29. Kolejny krok – dalsze poszerzanie wyboru Wizualna taksonomiaBlooma i Web2.0

 30. Podsumowanie • W przypadku możliwości wyboru znaczna większość studentów dokonała go • Wybór pomaga zająć się potrzebami studentów mającychróżne preferencje w zakresie uczenia sięnp. minimalistów, studentów-strategów oraz uzdolnionych • Wybór pomaga studentom uczyć sięzgodnie zpreferowanym przez nich rodzajem nauki • Wybór powinien pomóc w zajęciu się potrzebami studentów mającychtrudności w uczeniu się lub niepełnosprawnych w tym zakresie • Wybór wspierazróżnicowaneuczenie się(zob.dyskusja online) • O połowę mniej niezaliczonych prac/zadań • Ocenianie nie oznacza więcej pracy, lecz pracę bardziej urozmaiconą