Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Twenty-first Sunday in Ordinary Time Year A PowerPoint Presentation
Download Presentation
Twenty-first Sunday in Ordinary Time Year A

Twenty-first Sunday in Ordinary Time Year A

185 Views Download Presentation
Download Presentation

Twenty-first Sunday in Ordinary Time Year A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Twenty-first Sunday in Ordinary Time Year A Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A 24/08/2014 Hùng Phương & Thanh Quảng thực hiện

 2. Gospel Matthew 16:13-20 Phúc Âm theo Thánh Mátthêu 16:13-20

 3. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi he put this question to his disciples, ‘Who do people say the Son of Man is?’ Khi ấy, Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai ?"

 4. And they said, ‘Some say he is John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.’ Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."

 5. But you,’ he said ‘who do you say I am?’ Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" 

 6. Then Simon Peter spoke up, ‘You are the Christ,’ he said, ‘the Son of the living God.’ Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."

 7. Jesus replied, ‘Simon son of Jonah, you are a happy man! Because it was not flesh and blood that revealed this to you but my Father in heaven. Đức Giê-su nói với ông : "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.

 8. So I now say to you: You are Peter and on this rock I will build my Church. And the gates of the underworld can never hold out against it. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: “anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi!”

 9. I will give you the keys of the kingdom of heaven: whatever you bind on earth shall be considered bound in heaven; Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy;

 10. whatever you loose on earth shall be considered loosed in heaven.’ dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

 11. Then he gave the disciples strict orders not to tell anyone that he was the Christ… Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô…

 12. Twenty-first Sunday in Ordinary Time Year A Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A